نویسنده /بهادر نظری فرد

صدای خوزستان ،نتایج انتخابات برخی مواقع قابل پیش بینی است اما همواره این گونه نیست.

انتخابات ۷۶ و ۸۴ در ایران به واقع نشان داد که چگونه در کوتاه مدت موج تفکری سیاسی، از دریای افکار عمومی گذشت و آرامش ساحل اذهان ناظران را به هم ریخت.

انتخابات اخیر در آمریکا نشان داد که حتی به قول دقیق ترین مؤسسات نظرسنجی نیز نمی توان امید بست و به انتظار ظفر آسوده خاطر نشست.

دوستان من، دوستان که جسارت است، مدیران و سروران من، ناجیان اصلاحات و مجریان انتخابات، صدایی که صبح شب واقعه از کوی و برزن برمی آید حاصل سازی است که امروز شما می نوازید.

اگر منتظر شنیدن رود و سرود و جشن و سرور هستید سازها را کوک کنید قدری ملایم بنوازید،
چشمکی کافیست، چشمها را بر هم نهید و چهره بگشایید، لبها را بسته و غنچه لبخند بنشانید.

در شرایطی که اردوگاه رقیب دروازه شهر و شهرداری را گشاده و میز خدمت در میان عمارت نهاده تا بدین بهانه مگر  دل رعیت به دست آورد.

«طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد»

یاران من، یاران که جسارت است عزیزان صاحب اختیار و خداوندان صاحب رای، «نشاط» یک زاهد و یک رند در این شهر ندید و ما می بینیم.

پیشاپیش در تزویر و ریا گشاده اند و اگر مغرور باشیم به زودی در مسجد و میخانه به روی ما خواهند بست.

رفقای من، رفقا که جسارت است، ضعمای قوم و رؤسای مردم، امروز روز جاذبه است

در شرایطی که حریف، برای یارگیری با هر کسی که اندک استعدادی در او سراغ دارد با واسطه و بی واسطه بارها تماس می گیرد تا مگر مقبول افتد. در نیمکت ذخیره ما، جواب سلام داوطلبان همراه اصلاحات نیز احتمالا تا پایان بازی طول خواهد کشید.

امرا و حکما، اصلاحات یک نفر نیست، اصلاحات شورا نیست، اصلاحات یک گروه نیست، اصلاحات یک حزب نیست، اصلاحات حداقل نصف بعلاوه یک مردم صاحب رای ایران است. فقیر و غنی و آشنا و غریبه و رئیس و مرئوس ندارد، الحمدلله حداقل در صندوق همه رأی ها با هم برابرند، مراقب دل تک تک عزیزان صاحب رای باشید حداقل تا روز واقعه

Share This:

نظر شما!!